Tuesday, January 13, 2009

BABAD PANDE SERONGGA 2

Dados mawetu manah keweh sareng sami reh tan wenten prabot pamacul muah sikepang mayuda. Raris I Nengah Bedil manunas ica ring Pura Tengah punika, budi dena ening tur mawida widana. Yan mungguing pinunas I Nengah Bedil mangde wenten Pande rauh. Critanan ring Desa Srokadan wewengkon ring jagat Bangli, wenten Pande pradnya ring gae. Wireh panitah ing Hyang, jeg kadi kaselir manah ipun, raris mapiorah ring meme bapa muah ring nyama sami, jumah apang becik, tiang ngalih karya ka gunung. Masaur meme bapa tekeng nyama sami, nanging yan saking jati muah nora wenang lali ring tingkah, paweh ipun i bapa. Yen mungguing I Pande punika sampun pisan adung lanang isteri, malih mapanganten wau-wau. Jeg mamargi das rahina lanang isteri, mamakta prabot Pande rangkep tekeng pangububan. Critanan I Nengah Bedil sampun puput rahina panunas icane, taler tan wenten ciri yan pangidep ipun I Nengah Bedil, malih ngawit manunas ica saking rahina tugtug ing wengi, sewusan mapeningan malih ngredana, taler ring Pura Tengah raris mangredana teher swecan Ida Sang Hyang Widi. Sawetara dauh tiga rauh I Pande lanang isteri sregep bebaktane, katah anak mamanggihin, tan wenten metaken, wireh dewek tan bisa ngraos. Gelis rauh ring jaban Pura Tengah punika, raris I Pande mararian. Katah rencangne I Nengah Bedil nyambatin dane mangde wusan mangredana, puniki wenten Pande rauh tur mamakta prabot Pande megenep. Irika I Nengah Bedil tumuli wusan, gelis dane ka jaba angenurasa ka lawan Sira Pande; ”Inggih Jero Pande, pidaging titiang nawegan pisan, puniki jerone sakeng dija?. Malih palungane pacang kija?”. Masaur I Pande punika: ” Inggih titiang wit saking desa Srokadan, yan mungguing pangungsian titiang wantah desa Tlepud”. Raris masaur I Nengah Bedil: ”Aduh, sadian tiange, wit tiang saking nunas ica ring Pura isiki, mapinanas mangde wenten Pande rauh, kapinanggen pinunas tiange; Inggih Jero Pande, sampunang panjang raoasan”. Masaur I Pande: ”Inggih, tiang taler nunasang puniki jerone sapa sira, yan sudra kalawan mabangsa singgih, malih sami-samine?”. Mangucap I Nengah Bedil: ”yang iriki sami nenten wenten mabangsa singgih, tiang iriki nitah krama desane driki, mungguing tiang mawasta I Nengah Bedil”. ”Inggih Jero Nengah , tiang nora tulak ring raos Jero Nengahe”. ”Iring Jero Pande mantukan, wih to cai pada aba prabot dane Jero Pande mulihanjumah genahang”. Sampun telas kabakta Jero Nengah raris budal sareng Jero Pande lanang isteri. Sampun ngwehang pasaguh, raris ngucap I Nengah Bedil ring bekalane: ”Ne nyanan petenge apang teka ajaka ngraos”. Masinggih bekelane.
Sumber:
Les Pande De Bali
Oleh:
Jean-Francois Guermonprez
1987

No comments:

Post a Comment