Wednesday, January 14, 2009

BABAD PANDE SERONGGA 3

Risampune wusan manamiu I Pande, pada teka bekelane. Mangucap I Nengah Bedil ring I Pande: ”Inggih Jero Pande, sapunapi antuk mapikayun mangkin, mangde nyidayang prabot akeh”. Manimbal I Pande: ”Yen kapatut atur tiange, besi muah waja, malih kikir tumbas, besi waja apang katah”. Irika I Nengah Bedil ngengkenang luas ngetak jaran kekalih, sampun mamargi. Wenten nyujukang prapen ring jaban pura punika, gelis puput. Sesampune tigang dina rauh besi waja punika, raris nunas ica ring pura sareng sami, rauhing I Pande ngbakti mangda karayuan pakaryane, raris makarya, mungguing pangayah katah. Sami pada kapitemes makaryane maendahan besine; wenten tipis cengker; tigang dina pupun serampang limolas. Pangucap I Nengah Bedil ring I Pande: ”Jero Pande, ane benjang ngiring ngwangunang pajenengan”. Masaur I Pande: Inggih Jero Nengah, napi pajenengane kadadosan antuk tiang ngmarginin muah ngmanohin, tiang nora tulak”. Sampun dinane benjang, raris makarya upakara tetep sami, dadi kasarswaten tingkahe makarya. Tigang dina puput.Alit asiki, sampun pinasupati ring pura saha widi widana. Kadadosan wenten manah pangabih-pangabih I Nengah Bedil punika pacang negarang pajenengane, wenten kanten kedis cangak ring kayune ageng, raris dagingin obat tur kapatitis paksine punika. Wawu masuara wiakti makerug suaran pajenengane, jeg rauh paksi cangake punika ngbetbet, keni kadakep. Yan pangidep I Nengah Bedil muah pangabih sami, tuah nyiriang kasiden pinunase. Sampun mandel pisan sareng sami.

Sumber:
Les Pande De Bali
Oleh:
Jean-Francois Guermonprez
1987

No comments:

Post a Comment