Sunday, January 18, 2009

BABAD PANDE SERONGGA 5

Ring sampun puput karya pakekeludan, wenten raosne I Nengah Bedil ring krama desane: ”kenken baan jani marep ring dane Jero Pande”. Sareng sami misarayang raos dane I Prajuru: ”Nah lamun Keto”. Maucap I Nengah Bedil ring I Pande punika, ”Inggih Jero Pande awinan tiang maumang desane, seantukan Jerone sueca kalangkung-langkung, gumanti Jerone ngicen mreta, Jero Pande maka dadi ramarena desane iriki, ne mangkin wenten ganjaran tiang ring Jero Pande, carik asikut magenah dauh Tlepud punika, jinah limang ringgit, maweweh anak luh asiki”. Kadadosan masaur I Pande: ”Inggih Jero Nengah, awinan Jerone ngincen carik muah jinah dening tiang sampun puput nyaturateng ring Jero Nengah, yan malih tiang nunas carik mmo kalintang tiang.” Manimbal I Nengah Bedil; ”Jero Pande sampunang asapunika yan punika mawasta ganjarang desa, sakewanten tiang ngraosang, nora wenang tulakang ganjaran punika, malih carik ganjaran punika tan wenang ucah acih, sakewanten Jerone magenah ring wewengkon ing Tegalalang, Jerone nguasa carik punika sinema-sinemu”. Rarais kasaksiang ring Ida Bhatara di Pura Tengah, krama desane sami ngiringan.
Wenten malih raos Prajurune ring I Pande: ”ne benjang pacang ngawitin makarya besi tumbak, inggih”. Sampun dinane benjang raris makarya, tigang dina puput besi tumbake limolas; malih makarya arit caluk, tigang dina puput caluke limolas, dening pangayahe katah, wenten mangebugin, wenten mangikir. Malih raose I Prajuru ring I Pande: ” Inggih Jero Pande, ane tigang dina punika kocap dewasa becik anggara paing nuju tanggal ping kutus, ayu magae keris”. Nggih risampun anggara anggara punika epot dane I Prajuru katah makarya banten panunas ican pacang nunasin Ida Bhatara Pajenengan, puput banten punika raris madadaban makarya keris; dadi I Pande kasaraswaten pisan, kalih dina puput keris punika raris pinasupati. Duk punika wenten tambililingan matinggah ring muncuk kerise punika, sing ngantenan pada ngawok, wantah maciri pisan pajenengane.

Sumber:
Les Pande De Bali
Oleh:
Jean-Francois Guermonprez
1987

No comments:

Post a Comment